VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE ZÁŽITKOVÉHO POBYTU V MARINGOTCE NA PASTVINĚ A MARINGOTCE POD BŘEZOVÝM HÁJEM

 

Poskytovatel zážitkového pobytu:
Spolek HA-DO-NA

IČ: 22758046

Jeneweinova 300/51a, Komárov, 617 00 Brno

Kontakt: maringotky@ha-do-na.cz | 605 263 494

 

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy mezi Spolkem HA-DO-NA (dále jen „Poskytovatel“) a objednatelem (dále jen „Klient“). Tyto VOP upřesňují podmínky rezervace, platebních podmínek, práv a povinností Poskytovatel i Klienta, storno a reklamací.

1. Rezervace služeb
Objednat zážitkový pobyt (dále jen „pobyt“) v Maringotkách lze pouze písemnou formou – vyplněním a odesláním webového formuláře Poskytovateli. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením rezervačního systému. On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo zprostředkovat pro třetí osobu.

 

Rezervace musí obsahovat:
• jméno a příjmení Klienta
• termín pobytu
• kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, e-mail

• způsob úhrady

• fakturační údaje (pro platbu předem)
 

2. Platební podmínky

Způsob úhrady volí Klient při odeslání rezervace.

Cenu za pobyt a služby, je Klient povinen uhradit:

 1. buď převodem na bankovní účet Poskytovateli nebo

 2. platební kartou formou online platby přes platební bránu (Klient postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb) nebo

 3. v hotovosti k rukám Poskytovatele oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

 

Ceny jsou uvedeny v rezervačním formuláři na stránkách www.maringotkanapastvine.com. Případný doplatek ceny za pobyt musí být uhrazen nejpozději v den ukončení pobytu, ledaže se smluvní strany písemně dohodly jinak.

 

3. Práva a povinnosti Klienta

 • K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně Poskytovatele e-mailem nebo telefonicky.

 • Klient má právo užívat po dohodnutou dobu zvolenou maringotku. Maringotka je Klientovi k dispozici vždy od 14:00 dále, ledaže se Poskytovatel s Klientem dohodnou písemně jinak.

 • Klient je povinen zacházet s majetkem Poskytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu je Klient povinen neprodleně hlásit Poskytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v maringotce i venkovních prostorech.

 • Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin.

 • Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Poskytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

 • Klient je povinen brát v potaz, že se nachází na pozemku přilehlé Ekofarmy a respektovat soukromí objektu.

 • Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Podmínky reklamace jsou uvedeny v odstavci č. 7. Reklamace.

 • Pro vstup do areálu je klientovi sdělen bezpečnostní kód. Klient je povinen držet jej v tajnosti pro své osobní účely a nesdělovat jej třetím osobám, které s ním nesdílí pobyt. 

 • Klient je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu zaplatit dohodnutou cenu.

 • Klient ručí a odpovídá Poskytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Poskytovatele.

 • Klient je povinen předat maringotku Poskytovateli ve stavu, v jakém ji převzal. V případě, že Klient nepředá Poskytovateli maringotku ve stavu, v jakém ji převzal, je Poskytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů spojených s uvedením maringotky do původního stavu.

 • Klient je povinen uvolnit maringotku v den odjezdu do 12:00, pokud se s Poskytovatelem nedohodl jinak.

 

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech pobyt zrušit s návrhem náhradního termínu za stejných finančních podmínek.

 • Poskytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Poskytovatel k dispozici volnou kapacitu.

 • V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Poskytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt.

 • Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:

 • Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Poskytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,

 • zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob,

 • z důvodu zásahu vyšší moci.

 

Poskytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

 

5. Osobní údaje

Všechny informace, které Klient při spolupráci s Poskytovatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Klient nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o Klientovi nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

6. Storno podmínky a nedojezd
Zákazník může zrušit rezervaci e-mailem nebo telefonicky.

 

Storno poplatky činí:
• 0 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy do 7 dní před smluveným datem zahájení pobytu,
• 50 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně jak 7 - 4 dní před smluveným datem zahájení pobytu

• 100 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy 3 dny a méně před smluveným datem zahájení pobytu


Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu pobytu a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

 

7. Reklamace

V případě reklamace je Klient povinen, uplatnit své požadavky bez zbytečného odkladu na místě u Poskytovatele (či jeho zástupce) anebo na výše uvedených kontaktech. Pokud není možné vyřešit reklamaci na místě, sepíše Klient s Poskytovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol se sepíše ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno dostane Klient, kterému bude sloužit jako doklad o reklamaci a k dalšímu reklamačnímu řízení.

Pokud nebude reklamace podána bez zbytečného odkladu, snižuje se naděje na její kladné vyřízení, tím spíše, pokud by včasné podání reklamace mohlo předejít dalším škodám. U pobytu se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly Klientovou vinou anebo spoluvinou.

 

Pokud Klient bez podstatných důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.
 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky pobytu. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Poskytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Poskytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů či na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.5.2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Poskytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.

 

V Brně, dne 26.8.2020
Jana Prosserová,
jednatelka Spolu HA-DO-NA

Kontaktujte nás: 

Vápenice 73

687 74, Starý Hrozenkov

Česká Republika

Tel: +420 605 263 494

maringotka@ha-do-na.cz

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Více informací

Souhlasím

Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky