top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE ZÁŽITKOVÉHO POBYTU V MARINGOTCE NA PASTVINĚ A MARINGOTCE POD BŘEZOVÝM HÁJEM

 

Poskytovatel zážitkového pobytu:
Spolek HA-DO-NA

IČ: 22758046

Jeneweinova 300/51a, Komárov, 617 00 Brno

Kontakt: maringotky@ha-do-na.cz | 605 263 494

 

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy mezi Spolkem HA-DO-NA (dále jen „Poskytovatel“) a objednatelem (dále jen „Klient“). Tyto VOP upřesňují podmínky rezervace, platebních podmínek, práv a povinností Poskytovatel i Klienta, storno a reklamací.

1. Rezervace služeb
Objednat zážitkový pobyt (dále jen „pobyt“) v Maringotkách lze pouze písemnou formou – vyplněním a odesláním webového formuláře Poskytovateli. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením rezervačního systému. On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo zprostředkovat pro třetí osobu.

 

Rezervace musí obsahovat:
• jméno a příjmení Klienta
• termín pobytu
• kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, e-mail

• způsob úhrady

• fakturační údaje (pro platbu předem)
 

2. Platební podmínky

Způsob úhrady volí Klient při odeslání rezervace.

Cenu za pobyt a služby, je Klient povinen uhradit:

 1. buď převodem na bankovní účet Poskytovateli nebo

 2. platební kartou formou online platby přes platební bránu* (Klient postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb) nebo

 3. v hotovosti k rukám Poskytovatele oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

 

Ceny jsou uvedeny v rezervačním formuláři na stránkách www.maringotkanapastvine.com. Případný doplatek ceny za pobyt musí být uhrazen nejpozději v den ukončení pobytu, ledaže se smluvní strany písemně dohodly jinak.

*Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

 

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

ComGate Payements, a.s. 
Gočárova třída 1754/48 b, Hradec Králové

e-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

 

3. Práva a povinnosti Klienta

 • K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně Poskytovatele e-mailem nebo telefonicky.

 • Klient má právo užívat po dohodnutou dobu zvolenou maringotku. Maringotka je Klientovi k dispozici vždy od 14:00 dále, ledaže se Poskytovatel s Klientem dohodnou písemně jinak.

 • Klient je povinen zacházet s majetkem Poskytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu je Klient povinen neprodleně hlásit Poskytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v maringotce i venkovních prostorech.

 • Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin.

 • Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Poskytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

 • Klient je povinen brát v potaz, že se nachází na pozemku přilehlé Ekofarmy a respektovat soukromí objektu.

 • Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Podmínky reklamace jsou uvedeny v odstavci č. 7. Reklamace.

 • Pro vstup do areálu je klientovi sdělen bezpečnostní kód. Klient je povinen držet jej v tajnosti pro své osobní účely a nesdělovat jej třetím osobám, které s ním nesdílí pobyt. 

 • Klient je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu zaplatit dohodnutou cenu.

 • Klient ručí a odpovídá Poskytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Poskytovatele.

 • Klient je povinen předat maringotku Poskytovateli ve stavu, v jakém ji převzal. V případě, že Klient nepředá Poskytovateli maringotku ve stavu, v jakém ji převzal, je Poskytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů spojených s uvedením maringotky do původního stavu.

 • Klient je povinen uvolnit maringotku v den odjezdu do 12:00, pokud se s Poskytovatelem nedohodl jinak.

 

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech pobyt zrušit s návrhem náhradního termínu za stejných finančních podmínek.

 • Poskytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Poskytovatel k dispozici volnou kapacitu.

 • V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Poskytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt.

 • Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:

 • Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Poskytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,

 • zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob,

 • z důvodu zásahu vyšší moci.

 

Poskytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

 

5. Osobní údaje

Všechny informace, které Klient při spolupráci s Poskytovatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Klient nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o Klientovi nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

6. Storno podmínky a nedojezd
Zákazník může zrušit rezervaci e-mailem nebo telefonicky.

 

Storno poplatky činí:
• 0 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy do 7 dní před smluveným datem zahájení pobytu,
• 50 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně jak 7 - 4 dní před smluveným datem zahájení pobytu

• 100 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy 3 dny a méně před smluveným datem zahájení pobytu


Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu pobytu a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

 

7. Reklamace

V případě reklamace je Klient povinen, uplatnit své požadavky bez zbytečného odkladu na místě u Poskytovatele (či jeho zástupce) anebo na výše uvedených kontaktech. Pokud není možné vyřešit reklamaci na místě, sepíše Klient s Poskytovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol se sepíše ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno dostane Klient, kterému bude sloužit jako doklad o reklamaci a k dalšímu reklamačnímu řízení.

Pokud nebude reklamace podána bez zbytečného odkladu, snižuje se naděje na její kladné vyřízení, tím spíše, pokud by včasné podání reklamace mohlo předejít dalším škodám. U pobytu se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly Klientovou vinou anebo spoluvinou.

 

Pokud Klient bez podstatných důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.
 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky pobytu. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Poskytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Poskytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů či na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.5.2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Poskytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.

 

V Brně, dne 26.8.2020
Jana Prosserová,
jednatelka Spolu HA-DO-NA

bottom of page